T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Dereli Müftülüğü

18.10.2016

Camilerde Bulunması Gereken Kitap Listeleri

*BEL9RFYY*

T.C.

BAŞBAKANLIK

Pin: 54681

Diyanet İşleri Başkanlığı

Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEL9RFYY

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cemalettin NAZLIOĞLU

E-Posta: camihizmetleri@diyanet.gov.tr Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr Tel: (312) 295 73 66 Faks: (312) 284 60 36

Sayı :75718882-216-

Konu :Cami Kitaplıkları/Kütüphaneleri

....................... VALİLİĞİNE

(İl Müftülüğü)

İlgi : a) Din İşleri Yüksek Kurulunun 12/03/2015 tarih ve E.5328 sayılı yazısı.

b) Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası

Hakkında Yönetmelik.

Kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de camileri kitaplarla buluşturmak, her bir camimize

mütevazi de olsa bir kitaplık/kütüphane kazandırmak, var olan kitaplıkları/kütüphaneleri

zenginleştirmek, kitaplar vasıtasıyla toplumu dini konularda aydınlatmak, okuma alışkanlığı

kazandırmak, camilerimizi ilim ve irfan mektebine dönüştürmek amacıyla cami

kitaplıkları/kütüphanelerinin kurulması, var olanların yeniden düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi

bağlamında ülke genelinde bir çalışma başlatılacaktır.

Bu çerçevede:

1- Kitaplığı veya kütüphanesi olmayan cami ve mescitlerde kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır.

2- Cami ve mescitlerdeki mevcut kitaplık veya kütüphanelerde ise, cami veya mescidin iç estetiği

dikkate alınarak fiziki açıdan iyileştirme ve içerik olarak zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır.

3- İbadet huşuunu bozmaması için cami veya mescit kitaplıkları kıble istikameti dışında

caminin/mescidin yan kısımlarında uygun bir yerde konumlandırılacaktır.

4- Cami sınıflandırmasına göre Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 listelerde yer alan kitapların temin

edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

5- Cami veya mescit içerisindeki mevcut kitaplıkların gözden geçirilmesi, aşırı derecede yıpranmış,

dağılmış ve ciltlenmesi mümkün olmayan "Mushaf-ı Şerif" ve kitapların tespit edilmesi, ek listeler

dışındaki kitapların kitaplıkta yer almasının uygunluğuna karar verilmesi görevleri "Teberrukât

Eşyası Komisyonu" tarafından yerine getirilecektir.

6- "Teberrukât Eşyası Komisyonu" tarafından cami ve mescitlerde tespit edilen yıpranmış ve

kullanım imkanı kalmamış "Mushaf-ı Şerif" ve kitaplar için Ek-5'teki gibi tutanak tutulacak ve bu

"Mushaf-ı Şerif" ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılmak üzere il müftülüğünce kağıt fabrikasına

gönderilecektir.

7- Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ilgi (a) yazısı göz önünde bulundurularak söz konusu süreçte

(Mushafların nakli ve sonrası işlemler esnasında) üzerinde ayet-i kerime yazılı kağıt ve Mushaflara

gerekli özen gösterilecektir.

8- Cami kitaplıklarından geri dönüşüme gönderilen yıpranmış Mushaf ve kitaplar vakıf olduğundan,

yerine yenilerinin konulması noktasında gerekli ihtimam gösterilecektir.

9- Kitaplık/kütüphane cami müştemilatında özel bir mekanda oluşturulacak ise, kitaplık/kütüphane

için gerekli tüm tefrişat yapılacak; bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, internet bağlantısı vb.

ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılacaktır.

10- Cami görevlileri, okuma saatleri planlamak ve teşvik etmek suretiyle cemaatine okuma

alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapacak, cemaatinin cami

kitaplığından/kütüphanesinden daha etkin bir şekilde istifade etmesi için rehberlik edecektir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 13/01/2016-E.1796

*BEL9RFYY*

T.C.

BAŞBAKANLIK

Pin: 54681

Diyanet İşleri Başkanlığı

Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEL9RFYY

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cemalettin NAZLIOĞLU

E-Posta: camihizmetleri@diyanet.gov.tr Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr Tel: (312) 295 73 66 Faks: (312) 284 60 36

2

11- Ek-6 form cami görevlisi tarafından doldurularak müftülüğe teslim edilecek, gerekli incelemeler

yapıldıktan sonra onaylanan formlar, sorumlu personel tarafından en geç 23 Aralık 2016 tarihine

kadar DHYS'ye girilecektir.

12- Cami veya mescit içerisindeki mevcut kitaplıkların ve kitapların gözden geçirilmesi; aşırı

derecede yıpranmış, dağılmış ve ciltlenmesi mümkün olmayan "Mushaf-ı Şerif" ve kitapların tespiti;

kitaplıklarla ilgili bağış, hibe, terkin, kayıttan düşme, denetlenme, devir ve teslim v.b. hususlarda

ilgi (b) yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

13- Bu talimatla ilgili yükümlülükler, müftülüklerce mahalli imkânlar kullanılarak yürütülecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı

EKLER :

1- A-B grubu ve üniversite camileri kitap listesi (6 s.)

2- C grubu camileri kitap listesi (3 s.)

3- D grubu camileri kitap listesi (2 s.)

4- E grubu, AVM ve dinlenme tesisleri camileri/mescitleri kitap listesi (1 s.)

5- Yıpranmış Mushaf ve kitapları tespit tutanağı (1 s.)

6- Cami kitaplığı/kütüphanesi bilgi formu (1 s.)

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

EK-1

A-B GRUBU VE ÜNİVERSİTE CAMİLERİ KİTAP LİSTESİ

DİB YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

KUR'AN-I KERİM VE MEALLER

1. KUR’AN-I KERİM (CAMİ BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

2. KUR’AN-I KERİM (BÜYÜK BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

3. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

4. KUR’AN-I KERİM MEÂLİ (BÜYÜK BOY) HAZIRLAYANLAR: DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ - DR. MUZAFFER

ŞAHİN

5. KUR'AN YOLU MEÂLİ KOMİSYON

6. HATİM CÜZÜ (ORTA BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

7. KÜRTÇE KURAN-I KERİM MEALİ (ORTA BOY) HAZIRLAYANLAR: HÜSEYİN GÜNDÜZ, MEHMET SEYHAN

DİĞER ESERLER

8. KUR’ÂN YOLU TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR (5 CİLT) KOMİSYON

9. HADİSLERLE İSLAM (7 CİLT)-ORTA BOY KOMİSYON

10. HADİSLERLE İSLAM (SERLEVHA HADİSLER)-ORTA BOY KOMİSYON

11. RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN (3 CİLT) KOMİSYON

12. İSLÂM İLMİHALİ SEYFETTİN YAZICI - LÜTFİ ŞENTÜRK

13. ŞAFİİ FIKHI I-II MEHMET KESKİN

14. CAFERİ İLMİHALİ MEHMET KESKİN

15. ZEKÂT İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ - MEHMET KESKİN - DR. YAŞAR YİĞİT

16. NAMAZ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ - DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

17. HAC İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ - MEHMET KESKİN - DOÇ. DR. HALİL

ALTUNTAŞ

18. ORUÇ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ - DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

19. DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ KOMİSYON

20. FETVALAR 1-2 DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU

21. KUR’ÂN’IN VE KÂİNATIN DİLİNDEN İMAN ESASLARI İSLÂM

İNANÇ İLMİHALİ

ÜMİT ŞİMŞEK

22. ŞİDDET KARŞISINDA İSLAM DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU

23. DİNİM İSLAM – TEMEL BİLGİLER KOMİSYON

24. İSLAM AHLAKI TEMEL KONULAR – GÜNCEL YORUMLAR KOMİSYON

25. AİLEM KİTAP SETİ KOMİSYON

26. CAMİ VE NAMAZLA DİRİLİŞ KOMİSYON

27. CAMİ VE GENÇLİK KOMİSYON

28. HZ. PEYGAMBER, DİN VE SAMİMİYET KOMİSYON

29. KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK KOMİSYON

30. ÂLEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED (1970 DİYANET DERGİSİ

ÖZEL SAYISI)

KOMİSYON

31. PEYGAMBERE ALEME: HAZRETİ MUHAMMED

(ALEMİN PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED)

YRD. DOÇ. DR. ABDULHADİ TİMURTAŞ

32.

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ

İSLÂM’DA İMAN ESASLARI- ALLAH’A İMAN- MELEKLERE İMANKİTAPLARA

İMAN- PEYGAMBERLERE İMAN- AHİRETE İMANKADERE

İMAN- ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ- İLAHİ ADALET

VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

KOMİSYON

33. ANADOLU’DA BİR ARADA YAŞAMA TECRÜBESİ PROF.DR. MEHMET ŞEKER

34. DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK PROF. DR. SUAT CEBECİ

35. İSLÂM’DA DİN HÜRRİYETİNİN TEMELLERİ DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

36. KÂMİL MİRAS HAYATI VE ESERLERİ PROF. DR. NESİMİ YAZICI

37. SATANİZM PROF.DR. AHMET GÜÇ

38. ALKOLLÜ İÇKİLER SİGARA VE MADDE BAĞIMLILIĞI PROF.DR. ALPARSLAN ÖZYAZICI

EK-1

39. YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ PROF.DR. ŞİNASİ GÜNDÜZ

40. KÜRSÜDEN ÖĞÜTLER 52 KONUDA VAAZ ÖRNEKLERİ KOMİSYON

41. İSLÂM HUKUKUNDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER PROF. DR. SERVET ARMAĞAN

42. TOPLUMUN TEMELİNİ SARSAN BELLİ BAŞLI PROBLEMLER LÜTFİ DOĞAN

43. PEYGAMBERLİK VE HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ YRD. DOÇ.DR. ERDİNÇ AHATLI

44. DİN EĞİTİMİNDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AYTEKİN BULUT

45. FATİHA VE HUCURAT SURELERİNİN MEAL VE TEFSİRİ LÜTFİ DOĞAN

46. ESMA-İ HÜSNA ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ EN GÜZEL

İSİMLER ALLAH’INDIR

DOÇ.DR. İSMAİL KARAGÖZ

47. PEYGAMBERİMİZLE 27 GÜN (VEDA HACCI) RIFAT ORAL

48. TEMEL DİNİ BİLGİLER (İTİKAD, İBADET, AHLÂK, SİYER) SEYFETTİN YAZICI

49. BİR DİN EĞİTİMİ KURUMU OLARAK KUR’AN KURSU PROF. DR. M. ŞEVKİ AYDIN

50. MİNBERDEN ÖĞÜTLER KOMİSYON

51. TEMEL İSLAM BİLGİLERİ (İNANCIM) KOMİSYON

52. YUNUS EMRE DİVÂN DR. MUSTAFA TATCI

53. ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI DİVÂN M. KAYAHAN ÖZGÜL

54. MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ RUBAİLER HAZIRLAYAN: HALİL İBRAHİM SARIOĞLU

55. NİYAZİ MISRİ HALVETİ (DİVAN-I İLAHİYAT) HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI

56. HİCAZ ALBÜMÜ (FOTOĞRAFLARLA KUTSAL TOPRAKLAR) AHMET ÖZEL - NECATİ ÖZTÜRK

57. PEYGAMBERİMİZ VE HOŞGÖRÜ DR. YAŞAR YİĞİT

58. HZ. PEYGAMBER VE KARDEŞLİK HUKUKU KOMİSYON

59. HZ. PEYGAMBER VE MERHAMET EĞİTİMİ KOMİSYON

60. NAMAZ SÛRELERİNİN TÜRKÇE TERCEME VE TEFSİRİ AHMET HAMDİ AKSEKİ

61. KOMŞULUK KOMİSYON

62. KUR’AN-I KERİM’E VE HADİSLERE GÖRE HZ. İSA VE

HIRİSTİYANLIK

PROF. DR. CEMAL SOFUOĞLU

63. KUTSAL İKLİMDE DUA PROF. DR. BÜNYAMİN ERUL - DR. EKREM KELEŞ

64. SORUNLARIMIZ-SORUMLULUKLARIMIZ EDİTÖR: DR. ÖMER MENEKŞE

65. KUR’AN’DAN ÖĞÜTLER I-II KOMİSYON

66. SEVGİLİDEN (S.A.S) PROF.DR. ŞEFAATTİN SEVERCAN - PROF.DR. ERDOĞAN PAZARBAŞI

-DOÇ.DR. CELAL TÜRER - YRD. DOÇ. DR. MENDERES GÜRKAN

67. TECVİDLİ KUR’AN OKUMA REHBERİ (ELİF-BÂ) DAVUT KAYA

68. HATEMÜ’L-ENBİYÂ HZ. MUHAMMED VE HAYATI ALİ HİMMET BERKİ - OSMAN KESKİOĞLU

69. HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI PROF.DR. İBRAHİM SARIÇAM

70. İSLAM’IN ANA KAYNAKLARI KUR’AN VE SÜNNET DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ

71. SİYER-İ NEBİ OSMAN KESKİOĞLU

72. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI İRFAN YÜCEL

73. ÇANAKKALE UNUTULMASIN SEZGİN ÇEVİK

74. İSLÂM’DA SOSYAL DAYANIŞMA MÜESSESELERİ PROF.DR. MEHMET ŞEKER

75. FETİHLERLE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLÂMLAŞMASI PROF.DR. MEHMET ŞEKER

76. GÜNAHLAR TEVBE VE İSTİĞFAR DOÇ.DR. İSMAİL KARAGÖZ

77. GENÇLERLE SÖYLEŞİ MEHMET ERDOĞAN

78. EN GÜZEL ÖRNEKTEN RAHMET DAMLALARI DR. YAŞAR YİĞİT

79. DUAYI ANLAMAK DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

80. ORUCU ANLAMAK DOÇ. DR. SONER GÜNDÜZÖZ

81. ZEKÂTI ANLAMAK DR. MUHLİS AKAR - DR. ERCAN ESER

82. HACCI ANLAMAK PROF. DR. BÜNYAMİN ERUL

83. EZANI ANLAMAK YRD. DOÇ. DR. ÖMER ÖZPINAR

84. MEHMET ÂKİF ERSOY TEFSİR YAZILARI VE VAAZLAR M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ

85. KUR’AN’I ANLAMAYA GİRİŞ PROF. DR. İBRAHİM H. KARSLI

EK-1

86. DUALAR KOMİSYON

87. KADIN VE AİLE YAZILARI KOMİSYON

88. YÂSÎN TEBAREKE AMME VÂKI’A RAHMÂN KISA SÛRE VE

DUALAR

DOÇ.DR. İSMAİL KARAGÖZ - DOÇ.DR. HALİL ALTUNTAŞ

89. HER ŞEYİN HİKÂYESİNİ MERAK EDEN ADAM TEFEKKÜR

GEZİLERİ

ÜMİT ŞİMŞEK

90. BİNLERCE DİLİYLE İNSAN YÜZÜ ÜMİT ŞİMŞEK

91. İSLAM KÜLTÜRÜNDE HOŞGÖRÜ BİR ARADA YAŞAMA

TECRÜBEMİZİN ESASLARI – ÖRNEKLERİ

PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÜNAL - PROF. DR. MEHMET ÖZDEMİR -

PROF. DR. NESİMİ YAZICI

92. BİR FİİL YARATMAK ESERDEN ESMAYA ÜMİT ŞİMŞEK

93. MEVLİD-İ ŞERÎF SÜLEYMAN ÇELEBİ

94. DİYANET KÜLTÜR SERİSİ KOMİSYON

95. HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU KOMİSYON

96. NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM (İHTİDA ÖYKÜLERİ) AYDOĞAN ARI - YUSUF KARABULUT

97. SÜNNETİN IŞIĞINDA TEBLİĞ VE DAVET DOÇ. DR. FİKRET KARAMAN

98. 40 HADİS 40 YORUM PROF. DR. İ. HAKKI ÜNAL

99. AYET VE HADİSLERİN IŞIĞINDA ENGELLİLER DOÇ DR. İSMAİL KARAGÖZ

100. BAŞKALARI İÇİN AĞLAYABİLMEK DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

101. ÖRNEK VAAZLAR I-II LÜTFİ ŞENTÜRK

102. ÇANAKKALE (BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ)-CİLTSİZ KOMİSYON

103. HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİ KOMİSYON

104. HZ. PEYGAMBER VE BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI KOMİSYON

105.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ AİLENİN KORUNMASI VE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ

VE UYGULAMALARI

KOMİSYON

106. İSLAMOFOBİ ENDÜSTRİSİ NATHAN LEAN

107. İMAM EBÛ HANÎFE VE HANEFÎ MEZHEBİ PROF. DR. AHMET ÖZEL

108. EŞ-ŞEYHU’R-REİS İBN-İ SÎNÂ KOMİSYON

109. AYETLER VE SÛRELER ARASINDAKİ MÜNASEBET DOÇ. DR. MEHMET FAİK YILMAZ

110. HAFIZLIK RİSÂLESİ (HAFIZLIK EĞİTİM REHBERİ) OSMAN EGİN - HÜSEYİN ÖRESİN

111. AHLAK VE HUKUK EKSENİNDE AİLE HAYATIMIZ PROF. DR. AHMET YAMAN

112. İSLAM VE İNSAN DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ

113. VAHYİN AYDINLIĞINDA YÜRÜMEK PROF. DR. İBRAHİM HİLMİ KARSLI

114. ZEKÂT SIKÇA SORULANLAR KOMİSYON

115. NAMAZ VE KUR’ÂN (NAMAZDA KUR’ÂN OKUMA MESELESİ) AHMED HAMDİ AKSEKİ / HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

116. SORULARLA İSLAM KOMİSYON

117. İSLÂMDA AHLÂK VE MANEVİ VAZİFELER PROF. DR. İ. AGÂH ÇUBUKÇU

118. DİN GÖREVLİSİ REHBERİ KOMİSYON

119. DİN GÖREVLİSİ MEVZUAT REHBERİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ

SÜRELİ YAYINLAR

120. DİYANET İLMİ DERGİ KOMİSYON

121. DİYANET AYLIK DERGİ KOMİSYON

122. DİYANET ÇOCUK DERGİSİ KOMİSYON

ÇOCUK KİTAPLARI

123. İNANIYORUM SERİSİ (1-6) ELİF ARSLAN

124. ALLAH’A İMAN EDİYORUM NAİM ÖZGEN

125. DİNİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

126. DUALARIMI ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

EK-1

127. PEYGAMBERİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

128. İBADETLERİMİ ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

129. KİTABIMI ÖĞRENİYORUM OSMAN ÖZBAĞÇE

130.

DİNİ DEĞERLER SERİSİ 1-10

(1-KUL HAKKINI GÖZETMEK 2-DÜRÜSTLÜK 3- SORUMLULUK

4-YARDIMSEVERLİK 5- TUTUMLULUK 6- BÜYÜKLERE SAYGI 7-

AZİMLİ OLMAK 8-MİNNETTARLIK 9-MERHAMET 10-DOSTLUK)

KOMİSYON

131. CEMİL DEDE NAMAZ SÛRELERİNİ ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

132. CEMİL DEDE NAMAZ DUALARINI ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

133. KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ SURELERİ TANIYALIM BİLGENUR ÇORLU

134. ÇOCUKLAR İÇİN KUR’ÂN TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SELCEN YÜKSEL ARVAS

135. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 AYET SELCEN YÜKSEL ARVAS

136. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 DUA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

137. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA ESMA-İ HÜSNA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

138. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 HADİS PROF. DR. YAŞAR KANDEMİR

139. 40 HADİS DÜŞLER ADASI ZEYNEP DEMİRTAŞ EREN

140. RABBİM ALLAH ÖZKAN ÖZE

141. PEYGAMBER HİKÂYELERİ YAZI DİZİSİ BİLGENUR ÇORLU

142. GÜZEL DİNİM HER YANI BİLİM (1-4) BİLGENUR ÇORLU

143. YERYÜZÜ AYETLERİ-1 - BÜYÜK KARANLIĞIN SIRRI ÖZKAN ÖZE

144. YERYÜZÜ AYETLERİ-2 - MUCİZELER FABRİKASI ÖZKAN ÖZE

145. ELA İLE EFE UMREYE GİDİYOR ŞEBNEM GÜLER KARACAN

146. K. KERİM HARFLERİNİ YAZMAYI ÖĞRENİYORUM MEHMET ARİF VURAL

147. GÜZEL DİNİM HER YANI BİLİM SERİSİ 1-4 BİLGENUR ÇORLU

148. SEVGİ SERİSİ 1-4 AHMET FARUK KILIÇ

149. İBN-İ SÎNA ORHAN DÜNDAR

150. YAVUZ SULTAN SELİM BEKİR ERDEM

151. ANNE SÖZÜ AHMET MAHİR PEKŞEN

152. EVLİYA ÇELEBİ-AZAK’IN DENİZALTILARI DİLAVER ÇELEBİ

153. CİKCİKİ’NİN SEVİNCİ (1-6) SEVİM EKİNCİ

154. TAVŞİ VE DOSTLARI SEVİM EKİNCİ

155. KITIR İLE PITIR HİKAYE SETİ (5’Lİ) ARİFE AYDIN

156. ÇOCUK KAHRAMANLAR-AL BAYRAK ERHAN DÜNDAR - ORHAN DÜNDAR

157. DEDEM EVE DÖNÜYOR NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

158. GÜNEŞ İLE KOVALAMACA ARİFE AYDIN

159. MUTLULUK İNCİLERİ-BEYAZ YELKEN ZEYNEP DEMİRTAŞ EREN

160. SEKİZ ELMASLI KOLYE MUSTAFA AKGÜN

161. HİKÂYE TRENİ ELİF ARSLAN

162. HAYVAN MASALLARI-TİLKİNİN OYUNU ORHAN DÜNDAR

163. MASAL KİTABIM NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

164. ŞEHRİ GÖRMEK İSTEYEN BALIK AHMET MAHİR PEKŞEN

165. SARI BENEK AHMET MAHİR PEKŞEN

166. RESİMLİ SEÇME MASALLAR ABDURRAHMAN DOĞAN

TDV YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

167. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

168. İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 44 CİLT KOMİSYON

169. İSLAM İLMİHALİ I-II KOMİSYON

EK-1

170. PEYGAMBERLER TARİHİ I-II M. ASIM KÖKSAL

171. İSLAMİ KAYNAKLARA GÖRE PEYGAMBERLER ABDULLAH AYDEMİR

172. AÇIKLAMALI İBADET REHBERİ SEYFETTİN YAZICI

173. ABDEST EZAN NAMAZ DUALARI VE MÂNÂLARI AHMET GÜRTAŞ

174. SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU ZARARLARI VE DİNİ HÜKMÜ İSMAİL KARAGÖZ

175. RESİMLERLE ABDEST NAMAZ HOCASI (ORTA BOY) SEYFETTİN YAZICI

176. YAZ KUR’AN KURSLARI EĞİTİM SETİ (3’LÜ SET) KOMİSYON

177. HZ. EBU BEKİR İBRAHİM SARIÇAM

178. HZ. ÖMER İBRAHİM SARIÇAM

179. İMAM ALİ ETHEM RUHİ FIĞLALI

180. EBU EYYÜB EL-ENSARİ ÜNAL KILIÇ

181. HZ. HASAN MEHMET BAHAÜDDİN VAROL

182. DİNİ VE AHLAKİ SOHBETLER 1-2-3 M. ASIM KÖKSAL

183. GENÇLERLE GÖNÜL GÖNÜLE MUSTAFA KARA

184. ÂLEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED (S.A.V) HÜSEYİN ALGÜL

185. HZ. PEYGAMBER (ROMAN TADINDA SİYER) CEMİL SÖNMEZ-HAYATİ AYDIN

186. GENÇLİK VE DİN KOMİSYON

187. İSLAM KADIN VE TOPLUM KOMİSYON

188. İSLAM’IN IŞIĞINDA KADIN KOMİSYON

189. İSTİKLAL MARŞININ TAHLİLİ YAŞAR ÇAĞBAYIR

190. SAFAHAT M. AKİF ERSOY / HAZIRLAYAN: M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ

191. DİVAN-I HİKMET HOCA AHMED YESEVİ / HAZIRLAYAN: HAYATİ BİCE

192. HİLYE-İ SAADET İSKENDER PALA

193. PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED YAKUP ÜSTÜN

194. EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN HAYREDDİN KARAMAN

195. BİR GÖNÜL YAPTIN İSE M. YAŞAR KANDEMİR

196. MUTLU BİR SON İÇİN M. YAŞAR KANDEMİR

197. İYİ MÜSLÜMAN İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

198. HZ. KUR’AN TAYYAR ALTIKULAÇ

199. YAŞAYAN HURAFELER KEMALETTİN ERDİL

200. AİLE OKULU KEMALETTİN ERDİL

ÇOCUK KİTAPLARI

201. ÖMER SEYFETTİN SERİSİ 5 KİTAP (PEMBE İNCİLİ KAFTAN,

FERMAN, SELAHADDİN EYYÜBİ VE BİLGİN, KÜTÜK, FORSA)

ÖMER SEYFETTİN

202. AHMET VATAN SANA EMANET ADİL KARAGÖZ

203. MAVİ KUŞUN RÜYASI (ÇOCUKLAR İÇİN ŞİİRLER) CELALETTİN KURT

204. ÇOCUK ŞİİRLERİ BESTAMİ YAZGAN

205. ÇOCUK VE DUA GÖKHAN EVLİYAOĞLU

206. DERVİŞ DEDENİN DİLİNDEN İMAN PRENSİPLERİ H. EMİN ÖZTÜRK

207. DERVİŞ DEDENİN DİLİNDEN İBADET İLKELERİ H. EMİN ÖZTÜRK

208. İYİLİKLER SULTANI VE OĞULLARI NESLİHAN DİLKEN

209. DİNİ VE AHLAKİ HİKÂYELER RAHMİ ÖZER

210. FATİH SULTAN MEHMET ÇOCUK PADİŞAH MUSTAFA AFŞİN GÜRLER

211. ANNE SECCADEM NEREDE SERGÜL VURAL

212. ANNE PEYGAMBER NEREDE SERGÜL VURAL

213. HER ŞEYE YENİDEN MERHABA DEMEK ZEYNEP KAYHAN

214. GÖRGÜLÜ KUŞLAR GÖRDÜĞÜNÜ İŞLER TALİP ARIŞAHİN

215. İDAMLIK ŞEHZADE ÜZEYİR GÜNDÜZ

EK-1

216. BİR DEMET ÇİÇEK RIZA AKDEMİR

217. ÇİÇEKLER ARTIK SOLMASIN CELALETTİN KURT

218. AYDEDE MASALLARI I-II RAHİME ERGÜVEN

219. DİNİ 7'DEN 77'YE BULMACA KİTABI SEZAİ ÇELİK

220. KUŞ SESLERİ SERİSİ (1-10) FATMA AYDINLI

221. MUTLU KARINCALAR SERİSİ (1-7) AHMET MAHİR PEKŞEN

222. YAVRU DEV NESLİHAN DİKEN

223. ARILAR NESLİHAN DİKEN

224. ŞİFA ÇİÇEĞİ NESLİHAN DİKEN

EK-2

C GRUBU CAMİLERİ KİTAP LİSTESİ

DİB YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

KUR'AN-I KERİM VE MEALLER

1. KUR’AN-I KERİM (CAMİ BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

2. KUR’AN-I KERİM (BÜYÜK BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

3. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

4. KUR’AN-I KERİM MEÂLİ (BÜYÜK BOY) HAZIRLAYANLAR: DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ-DR. MUZAFFER

ŞAHİN

5. KUR'AN YOLU MEÂLİ PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN-PROF. DR. MUSTAFA

ÇAĞIRICI- PROF. DR. İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ-PROF. DR.

SADRETTİN GÜMÜŞ

6. HATİM CÜZÜ (ORTA BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

7. KÜRTÇE KURAN-I KERİM MEALİ (ORTA BOY) HAZIRLAYANLAR: HÜSEYİN GÜNDÜZ, MEHMET SEYHAN

DİĞER ESERLER

8. KUR’ÂN YOLU TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR (5 CİLT) KOMİSYON

9. HADİSLERLE İSLAM (7 CİLT)-ORTA BOY KOMİSYON

10. HADİSLERLE İSLAM (SERLEVHA HADİSLER)-ORTA BOY KOMİSYON

11. RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN (3 CİLT) KOMİSYON

12. İSLÂM İLMİHALİ SEYFETTİN YAZICI-LÜTFİ ŞENTÜRK

13. ZEKÂT İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ -MEHMET KESKİN-DR. YAŞAR YİĞİT

14. NAMAZ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

15. HAC İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-MEHMET KESKİN-DOÇ. DR. HALİL

ALTUNTAŞ

16. ORUÇ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

17. KUR’ÂN’IN VE KÂİNATIN DİLİNDEN İMAN ESASLARI İSLÂM

İNANÇ İLMİHALİ

ÜMİT ŞİMŞEK

18. DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ KOMİSYON

19. FETVALAR 1-2 DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU

20. İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ

İSLÂM’DA İMAN ESASLARI- ALLAH’A İMAN- MELEKLERE İMANKİTAPLARA

İMAN- PEYGAMBERLERE İMAN- AHİRETE İMANKADERE

İMAN- ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ- İLAHİ ADALET

VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

KOMİSYON

21. YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ PROF.DR. ŞİNASİ GÜNDÜZ

22. KÜRSÜDEN ÖĞÜTLER 52 KONUDA VAAZ ÖRNEKLERİ KOMİSYON

23. TEMEL DİNİ BİLGİLER (İTİKAD, İBADET, AHLÂK, SİYER) SEYFETTİN YAZICI

24. MİNBERDEN ÖĞÜTLER KOMİSYON

25. TEMEL İSLAM BİLGİLERİ (İNANCIM) KOMİSYON

26. KUR’AN’DAN ÖĞÜTLER I-II KOMİSYON

27. TECVİDLİ KUR’AN OKUMA REHBERİ (ELİF-BÂ) DAVUT KAYA

28. HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI PROF.DR. İBRAHİM SARIÇAM

29. DUAYI ANLAMAK DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

30. ORUCU ANLAMAK DOÇ. DR. SONER GÜNDÜZÖZ

31. ZEKATI ANLAMAK DR. MUHLİS AKAR-DR. ERCAN ESER

32. HACCI ANLAMAK PROF. DR. BÜNYAMİN ERUL

33. EZANI ANLAMAK YRD. DOÇ. DR. ÖMER ÖZPINAR

34. DUALAR KOMİSYON

35. YÂSÎN TEBAREKE AMME VÂKI’A RAHMÂN KISA SÛRE VE

DUALAR

DOÇ.DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ.DR. HALİL ALTUNTAŞ

36. SÜLEYMAN ÇELEBİ - MEVLİD-İ ŞERÎF SÜLEYMAN ÇELEBİ

EK-2

37. 40 HADİS 40 YORUM PROF. DR. İ. HAKKI ÜNAL

38. ÖRNEK VAAZLAR I-II LÜTFİ ŞENTÜRK

39. CAMİ VE NAMAZLA DİRİLİŞ KOMİSYON

40. DİN GÖREVLİSİ REHBERİ KOMİSYON

41. DİN GÖREVLİSİ MEVZUAT REHBERİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ

ÇOCUK KİTAPLARI

42. DİNİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

43. DUALARIMI ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

44. PEYGAMBERİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

45. İBADETLERİMİ ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

46. KİTABIMI ÖĞRENİYORUM OSMAN ÖZBAĞÇE

47. İNANIYORUM SERİSİ (1-6) ELİF ARSLAN

48. CEMİL DEDE NAMAZ SÛRELERİNİ ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

49. CEMİL DEDE NAMAZ DUALARINI ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

50. DİNİ DEĞERLER SERİSİ 1-10

(1-KUL HAKKINI GÖZETMEK 2-DÜRÜSTLÜK 3- SORUMLULUK 4-

YARDIMSEVERLİK 5- TUTUMLULUK 6- BÜYÜKLERE SAYGI 7-

AZİMLİ OLMAK 8-MİNNETTARLIK 9-MERHAMET 10-DOSTLUK)

KOMİSYON

51. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 AYET SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

52. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 DUA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

53. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 HADİS PROF. DR. YAŞAR KANDEMİR

54. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA ESMA-İ HÜSNA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

55. RABBİM ALLAH ÖZKAN ÖZE

56. BÜYÜK KARANLIĞIN SIRRI ÖZKAN ÖZE

57. MUCİZELER FABRİKASI ÖZKAN ÖZE

58. KITIR İLE PITIR HİKAYE SETİ (5’Lİ) ARİFE AYDIN

59. MASAL KİTABIM NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

60. ELA İLE EFE UMREYE GİDİYOR ŞEBNEM GÜLER KARACAN

61. GÜZEL DİNİM HER YANI BİLİM SERİSİ 1-4 BİLGENUR ÇORLU

TDV YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

62. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

63. İSLAM İLMİHALİ I-II KOMİSYON

64. PEYGAMBERLER TARİHİ I-II M. ASIM KÖKSAL

65. AÇIKLAMALI İBADET REHBERİ SEYFETTİN YAZICI

66. ABDEST EZAN NAMAZ DUALARI VE MÂNÂLARI AHMET GÜRTAŞ

67. RESİMLERLE ABDEST NAMAZ HOCASI (ORTA BOY) SEYFETTİN YAZICI

68. YAZ KUR’AN KURSLARI EĞİTİM SETİ (3’LÜ SET) KOMİSYON

69. HZ. PEYGAMBER (ROMAN TADINDA SİYER) CEMİL SÖNMEZ-HAYATİ AYDIN

70. SAFAHAT M. AKİF ERSOY / HAZIRLAYAN: M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ

71. BİR GÖNÜL YAPTIN İSE M. YAŞAR KANDEMİR

72. MUTLU BİR SON İÇİN M. YAŞAR KANDEMİR

73. İYİ MÜSLÜMAN İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

74. YAŞAYAN HURAFELER KEMALETTİN ERDİL

ÇOCUK KİTAPLARI

75. ÇOCUK VE DUA GÖKHAN EVLİYAOĞLU

76. SELAHADDİN EYYUBİ VE BİLGİN ÖMER SEYFETTİN

77. FATİH SULTAN MEHMET ÇOCUK PADİŞAH MUSTAFA AFŞİN GÜRLER

78. ANNE SECCADEM NEREDE SERGÜL VURAL

EK-2

79. ANNE PEYGAMBER NEREDE SERGÜL VURAL

80. ÖMER SEYFETTİN SERİSİ 5 KİTAP (PEMBE İNCİLİ KAFTAN,

FERMAN, SELAHADDİN EYYÜBİ VE BİLGİN, KÜTÜK, FORSA)

ÖMER SEYFETTİN

81. DİNİ VE AHLAKİ HİKÂYELER RAHMİ ÖZER

82. DERVİŞ DEDENİN DİLİNDEN İMAN PRENSİPLERİ H. EMİN ÖZTÜRK

83. DERVİŞ DEDENİN DİLİNDEN İBADET İLKELERİ H. EMİN ÖZTÜRK

EK-3

D GRUBU CAMİLERİ KİTAP LİSTESİ

DİB YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

KUR'AN-I KERİM VE MEALLER

1. KUR’AN-I KERİM (CAMİ BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

2. KUR’AN-I KERİM (BÜYÜK BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

3. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

4. KUR’AN-I KERİM MEÂLİ (BÜYÜK BOY) HAZIRLAYANLAR: DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ-DR. MUZAFFER

ŞAHİN

5. KUR'AN YOLU MEÂLİ PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN-PROF. DR. MUSTAFA

ÇAĞIRICI- PROF. DR. İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ-PROF. DR.

SADRETTİN GÜMÜŞ

6. HATİM CÜZÜ (ORTA BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

7. KÜRTÇE KURAN-I KERİM MEALİ (ORTA BOY) HAZIRLAYANLAR: HÜSEYİN GÜNDÜZ, MEHMET SEYHAN

DİĞER ESERLER

8. KUR’ÂN YOLU TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR (5 CİLT) KOMİSYON

9. HADİSLERLE İSLAM (7 CİLT)-ORTA BOY KOMİSYON

10. RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN (3 CİLT) KOMİSYON

11. İSLÂM İLMİHALİ SEYFETTİN YAZICI-LÜTFİ ŞENTÜRK

12. ZEKÂT İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-MEHMET KESKİN-DR. YAŞAR YİĞİT

13. NAMAZ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

14. HAC İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-MEHMET KESKİN-DOÇ. DR. HALİL

ALTUNTAŞ

15. ORUÇ İLMİHALİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

16. FETVALAR 1-2 DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU

17. KÜRSÜDEN ÖĞÜTLER 52 KONUDA VAAZ ÖRNEKLERİ KOMİSYON

18. TEMEL DİNİ BİLGİLER (İTİKAD, İBADET, AHLÂK, SİYER) SEYFETTİN YAZICI

19. MİNBERDEN ÖĞÜTLER KOMİSYON

20. TEMEL İSLAM BİLGİLERİ (İNANCIM) KOMİSYON

21. KUR’AN’DAN ÖĞÜTLER I-II KOMİSYON

22. TECVİDLİ KUR’AN OKUMA REHBERİ (ELİF-BÂ) DAVUT KAYA

23. HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI PROF.DR. İBRAHİM SARIÇAM

24. DUAYI ANLAMAK DOÇ. DR. HALİL ALTUNTAŞ

25. ORUCU ANLAMAK DOÇ. DR. SONER GÜNDÜZÖZ

26. ZEKATI ANLAMAK DR. MUHLİS AKAR-DR. ERCAN ESER

27. HACCI ANLAMAK PROF. DR. BÜNYAMİN ERUL

28. EZANI ANLAMAK YRD. DOÇ. DR. ÖMER ÖZPINAR

29. DUALAR KOMİSYON

30. YÂSÎN TEBAREKE AMME VÂKI’A RAHMÂN KISA SÛRE VE

DUALAR

DOÇ.DR. İSMAİL KARAGÖZ-DOÇ.DR. HALİL ALTUNTAŞ

31. MEVLİD-İ ŞERÎF SÜLEYMAN ÇELEBİ

32. 40 HADİS 40 YORUM PROF. DR. İ. HAKKI ÜNAL

33. ÖRNEK VAAZLAR I-II LÜTFİ ŞENTÜRK

34. DİN GÖREVLİSİ REHBERİ KOMİSYON

35. DİN GÖREVLİSİ MEVZUAT REHBERİ DOÇ. DR. İSMAİL KARAGÖZ

ÇOCUK KİTAPLARI

36. DİNİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

37. DUALARIMI ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

38. PEYGAMBERİMİ ÖĞRENİYORUM KOMİSYON

EK-3

39. İBADETLERİMİ ÖĞRENİYORUM AYŞE ÖZTÜRK

40. KİTABIMI ÖĞRENİYORUM OSMAN ÖZBAĞÇE

41. İNANIYORUM SERİSİ (1-6) ELİF ARSLAN

42. CEMİL DEDE NAMAZ SÛRELERİNİ ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

43. CEMİL DEDE NAMAZ DUALARINI ANLATIYOR MEHMET NEZİR GÜL

44. DİNİ DEĞERLER SERİSİ 1-10

(1-KUL HAKKINI GÖZETMEK 2-DÜRÜSTLÜK 3- SORUMLULUK 4-

YARDIMSEVERLİK 5- TUTUMLULUK 6- BÜYÜKLERE SAYGI 7-

AZİMLİ OLMAK 8-MİNNETTARLIK 9-MERHAMET 10-DOSTLUK)

KOMİSYON

45. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 AYET SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

46. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 DUA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

47. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA 40 HADİS PROF. DR. YAŞAR KANDEMİR

48. HİKÂYELERLE ÇOCUKLARA ESMA-İ HÜSNA SELCEN YÜKSEL ARVAS-RESİMLEYEN: DERYA IŞIK ÖZBAY

49. RABBİM ALLAH ÖZKAN ÖZE

50. ELA İLE EFE UMREYE GİDİYOR ŞEBNEM GÜLER KARACAN

TDV YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

51. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

52. İSLAM İLMİHALİ I-II KOMİSYON

53. PEYGAMBERLER TARİHİ I-II M. ASIM KÖKSAL

54. AÇIKLAMALI İBADET REHBERİ SEYFETTİN YAZICI

55. ABDEST EZAN NAMAZ DUALARI VE MÂNÂLARI AHMET GÜRTAŞ

56. RESİMLERLE ABDEST NAMAZ HOCASI (ORTA BOY) SEYFETTİN YAZICI

57. YAZ KUR’AN KURSLARI EĞİTİM SETİ (3’LÜ SET) KOMİSYON

58. HZ. PEYGAMBER (ROMAN TADINDA SİYER) CEMİL SÖNMEZ-HAYATİ AYDIN

59. SAFAHAT M. AKİF ERSOY / HAZIRLAYAN: M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ

60. BİR GÖNÜL YAPTIN İSE M. YAŞAR KANDEMİR

61. MUTLU BİR SON İÇİN M. YAŞAR KANDEMİR

62. İYİ MÜSLÜMAN İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

63. YAŞAYAN HURAFELER KEMALETTİN ERDİL

ÇOCUK KİTAPLARI

64. ANNE SECCADEM NEREDE SERGÜL VURAL

65. ANNE PEYGAMBER NEREDE SERGÜL VURAL

EK-4

E GRUBU, AVM VE DİNLENME TESİSLERİ CAMİLERİ/MESCİTLERİ

KİTAP LİSTESİ

DİB YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

KUR'AN-I KERİM VE MEALLER

1. KUR’AN-I KERİM (BÜYÜK BOY) HATTAT: KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN

2. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

3. KUR'AN YOLU MEÂLİ PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN-PROF. DR. MUSTAFA

ÇAĞIRICI-PROF. DR. İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ-PROF. DR.

SADRETTİN GÜMÜŞ

4. KÜRTÇE KURAN-I KERİM MEALİ (ORTA BOY) HAZIRLAYANLAR: HÜSEYİN GÜNDÜZ, MEHMET SEYHAN

DİĞER ESERLER

5. KUR’ÂN YOLU TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR (5 CİLT) KOMİSYON

6. HADİSLERLE İSLAM (7 CİLT)-ORTA BOY KOMİSYON

7. RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN (3 CİLT) KOMİSYON

8. İSLÂM İLMİHALİ SEYFETTİN YAZICI-LÜTFİ ŞENTÜRK

9. DİNİ DEĞERLER SERİSİ 1-10

(1-KUL HAKKINI GÖZETMEK 2-DÜRÜSTLÜK 3- SORUMLULUK

4-YARDIMSEVERLİK 5- TUTUMLULUK 6- BÜYÜKLERE SAYGI 7-

AZİMLİ OLMAK 8-MİNNETTARLIK 9-MERHAMET 10-DOSTLUK)

KOMİSYON

TDV YAYINLARI

S.N KİTAP İSMİ YAZAR

10. KURAN-I KERİM BİLGİSYAR HATTI

11. İSLAM İLMİHALİ I-II KOMİSYON

EK-5

YIPRANMIŞ MUSHAF VE KİTAPLARI TESPİT TUTANAĞI

…............................. İli …................................ İlçesi …................................. Camii kitaplığı

komisyonumuz tarafından incelenmiş ve …………….. adet aşırı derecede yıpranmış Mushaf,

……………. adet aşırı derecede yıpranmış kitap tespit edilmiş olup iş bu tutanak

tarafımızdan düzenlenmiştir. …../…../…….. .

KARAR

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Adı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:

İmza İmza İmza

ÜYE ÜYE

Adı Soyadı: Adı Soyadı:

İmza İmza

Cami Adı:

1

a)

b)

c)

d)

e)

Cami Görevlisinin

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

ÖNEMLİ NOTLAR :

1. BU FORM CAMİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK, ONAYLANDIKTAN SONRA MÜFTÜLÜKTEKİ DHYS SORUMLUSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

2. DHYS SORUMLUSU, FORMDAKİ BİLGİLERİ TALİMATTA BELİRTİLEN TARİHE KADAR DHYS'DE İLGİLİ EKRANINA KAYDEDECEKTİR.

3. BU FORM GEREKTİĞİNDE DENETİMLERDE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE MÜFTÜLÜKTE MUHAFAZA EDİLECEK HİÇBİR YERE GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Talimattan önceki mevcut kitaplık/kütüphane yeniden düzenlendi mi?

Mevcut kitaplar ilgili komisyon tarafından incelendi mi?

EK-6

Cami sınıflandırmasına göre belirlenen kitaplar temin edildi mi?

CAMİ KİTAPLIĞI/KÜTÜPHANESİ BİLGİ FORMU

Camide/mescitte kitaplık veya kütüphane var mıdır?

Evet Hayır

Camide/mescitte kitaplık veya kütüphane bu talimattan sonra ilk defa mı

oluşturuldu?

Cami kitaplığındaki toplam kitap sayısı

Cami sınıflandırmasına göre belirlenen kitapların ne kadarı temin edildi?

İl/İlçe Müftüsü

TASDİK OLUNUR

…./…./2015

Kısmen

Yarısı

İlgili komisyon tarafından imha edilmesine karar verilen yıpranmış ve kullanım imkanı

kalmamış mushaf sayısı

İlgili komisyon tarafından imha edilmesine karar verilen yıpranmış kitap sayısı

Tamamı