T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Espiye Müftülüğü

09.03.2021

EZANI GÜZEL OKUMA VE ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMALARI

2021 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK EZANI GÜZEL OKUMA VE ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMALARI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları” düzenlenmektedir.

1. AMAÇ:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

a) Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart - 18 Nisan 2021 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

b) Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmalarından kendisinin belirleyeceği bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde bu iki yarışmaya birden müracaatı kabul edilmeyecektir.

c) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.

d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

4. UYGULAMA:

1) Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden yapılacaktır.

2) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-5’te sunulan Arapça hutbe metinleri esas alınacaktır.

3) EtkiliHutbeSunumuYarışmasınabasamakdualarıveikinciArapçahutbekısmıdâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

4) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında il/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler 2019-2020 yıllarında Başkanlığımızca hazırlanan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır.

EK-1

  1

 

Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.

5) Yarışmalara il (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi bazında başlanacak ve yarışmalara katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

6) Kadrosu dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere merkezin bulunduğu il müftülüğüne bildirilecektir.

7) İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi yarışmalarının yapılacağı yer, tarih ve saat yarışma tarihinden en az bir hafta önce DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programına kaydedilecek ve yarışmacılara tebliğ edilecektir.

8) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

9) Yarışmalarda salgın tedbirlerine azami derecede riayet edilecektir.

10)Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler

tercih edilecektir.

11) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalara izleyici olarak özellikle din görevlilerinin katılımı sağlanacaktır.

5. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- Ezanı Güzel Okuma Yarışması

1) İl/İlçe ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

İl (merkez ilçe) ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi/öğretmen, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

2) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi/öğretmen, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

2

 

İl yarışmasına katılacak sadece bir yarışmacının bulunması durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel bölge birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere bölge merkezine bildirilir.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi/öğretmen, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Etkili Hutbe Sunumu Yarışması

1) İl/İlçe ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

İl (merkez ilçe) ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi veya öğretmen, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

2) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi/öğretmen, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İl yarışmasına katılacak sadece bir yarışmacının bulunması durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel bölge birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere bölge merkezine bildirilir.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat/İslami ilimler fakültesinden öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi/öğretmen, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.3- Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tespit edilecektir.

5.4- Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:

1) Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında dini musiki hizmet içi eğitim

kurslarından geçmiş eğitim görevlileri, öğretmenler, müftüler ve hafızlar tercih edilecektir. Bu özelliklere sahip görevli bulunmaması halinde söz konusu kurullar dini musikiye yatkın, bu alanda birikimi ve çalışması olan diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

2) Etkili Hutbe Sunumu Yarışması seçici kurulunda dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar tercih edilecektir.

3

 

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI:

6.1- Ezanı Güzel Okuma Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENELİLKELER:

1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2. Yarışmacı Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarından birinden ezan

okuyacaktır.

3. Yarışmacı okuduğu ezan içerisinde yukarıda zikredilen makamlardan birine

geçki yapmakta serbesttir.

4. 10 dakikalık süre tanınacaktır.

5. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2) NOTBAREMİ:

1. Makam uygulama 35 puan,

2. Tavır, eda, seda ve ses 35 puan,

3. Fonetik, diksiyon ve tecvit 20 puan, 4. Nefes, mimik ve temsil 10 puan.

3) DEĞERLENDİRME:

1. Makam uygulama konusunda;

a. Makamı uygulayamadığı takdirde beş puan düşülecektir.

b. İkinci makama geçişte başarısız olduğu takdirde on puan düşülecektir.

2. Tavır, eda seda, ses ve sesi seçtiği makama uygun kullanıp kullanamadığının

değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

3. Her fonetik, diksiyon ve tecvit kuralını ihlalden beş puan düşülecektir.

4. Nefes, mimik ve temsil hususlarının değerlendirmesi seçici kurul üyesinin

takdirine bırakılmıştır.

6.2- Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENELİLKELER:

1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık

süresi tanınacaktır.

2. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Cübbenin/sarığın temiz,

açık renkli, sade, ütülü, düzenli ve jelatinsiz olmasına dikkat edilecektir.

3. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.

4. Yarışmada kulaklık, cihaz vb. ekipmanlar kullanılarak hutbe okunmayacaktır.

5. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.

6. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2) NOTBAREMİ:

1. Metni doğru okuma 30 puan,

2. Fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,

3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,

4. Temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puandır.

3) DEĞERLENDİRME:

1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz

ve yersiz tekrar vs.) bir puan düşülecektir.

2. Her fonetik/diksiyon hatasından:

a. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir puan, 4

 

b. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde bir puan düşülecektir.

3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili:

a. Beden dili kullanılmaması veya abartılı jest ve mimikler kullanılması

halinde iki puan,

b. Cemaatle göz teması; yeterli ölçüde kurulamadığında üç puan, hiç

kurulamadığında altı puan düşülecektir.

4. Temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi

seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

6.3- Yarışmacıların puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER:

Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller (Ek-1, 2 ve 3)’de, duyuru metni ise (Ek-4)’te belirtilmiştir.

8. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

a) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye İkinciye Üçüncüye

10.000,00 TL 7.500,00 TL 5.000,00 TL

b) Ayrıca, her iki yarışmanın Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 1.000,00 TL ödül verilecektir.

9. DİĞER ŞARTLAR:

1) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

2) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

3) Yarışmaların sonuçları, DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS üzerindeki Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan yarışma programına1 kaydedilecektir. Sistem üzerinden il/ilçe müftüsü veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü, bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayacak ve ile/bölgeye gönderecektir. İlçe ve il yarışmalarının icrası, sonuçların programa kaydedilmesi, onaya gönderilmesi ve onaylanması işlemleri yarışma takviminde söz konusu yarışma aşaması ile ilgili belirlenen son tarihe kadar tamamlanacaktır.

1 Yarışma programına DHYS’de yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaTanimlama.aspx) linki kullanılarak erişilebilir.

  5

 

4) Bölge yarışmalarının sonuçları yarışmayı takip eden 7 (yedi) gün içinde mezkur programa kaydedilecek, onaylanacak ve sevk edilecektir.

5) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

6) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.

7) Türkiye finalleri görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.

8) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

9) Seçici kurullarda,

a) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 200 (İkiyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları,

b) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 300 (Üçyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

     6

 

Müracaat tarihleri:

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: Türkiye finalinin yapılacağı tarih :

15 Mart - 18 Nisan 2021 21 Mayıs 2021

25 Haziran 2021

31 Temmuz 2021

22 Ağustos 2021 2) ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihleri:

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: Türkiye finalinin yapılacağı tarih :

15 Mart - 18 Nisan 2021 21 Mayıs 2021

25 Haziran 2021

01 Ağustos 2021

29 Ağustos 2021

7

EK-1/1

 EZANI GÜZEL OKUMA VE ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMALARI TAKVİMİ

a) İl ve ilçelerdeki, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerindeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışma sonuçları aynı tarihte DİBBYS- DHYS üzerindeki yarışma programına işlenecek, onaylanacak ve il müftülüğüne sevk edilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışma sonuçları aynı tarihte DİBBYS- DHYS üzerindeki yarışma programına işlenecek, onaylanacak ve bölge merkezi olarak belirlenen il müftülüğüne sevk edilecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2 ve 3)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacaktır. Yarışma sonuçları yarışma tarihini takip eden yedi gün içinde DİBBYS- DHYS üzerindeki yarışma programına işlenecek, onaylanacak ve Başkanlığa sevk edilecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVII. Türkiye Ezanı Güzel Okuma Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte Van’da yapacaktır.

e) Yüksek Seçici Kurul VI. Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte Aydın’da yapacaktır.

1) EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

 

    EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

(Bölge Yarışma Tarihi: 31 Temmuz 2021)

1. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: DİYARBAKIR 1- DİYARBAKIR

2- ADIYAMAN

3- MARDİN

4- BATMAN

5- ŞANLIURFA

6- GAZİANTEP

7- MALATYA

8- ELAZIĞ

4. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ERZURUM 1- AĞRI

2- ERZİNCAN

3- KARS

4- BAYBURT

5- ERZURUM

6- ARTVİN

7- TUNCELİ

8- ARDAHAN

9- GÜMÜŞHANE

7. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İZMİR 1- AYDIN

2- ANTALYA

3- UŞAK

4- MANİSA

5- ISPARTA

6- İZMİR

7- BURDUR

8- MUĞLA

9- DENİZLİ 10-AFYONKARAHİSAR

10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL

2. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: AMASYA 1- SAMSUN

2- GİRESUN

3- ORDU

4- SİNOP

5- AMASYA 6- ÇORUM 7- TOKAT

8- TRABZON 9- RİZE

5. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: SİVAS

1- SİVAS

2- NEVŞEHİR

3- KIRŞEHİR 4- YOZGAT 5- NİĞDE

6- KAYSERİ 7- AKSARAY 8- KONYA

8. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ÇANKIRI 1- KIRIKKALE

2- ÇANKIRI

3- KARABÜK

4- BOLU

5- KASTAMONU 6- ANKARA

7- ESKİŞEHİR

8- ZONGULDAK 9- DÜZCE 10-BARTIN

3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: OSMANİYE 1- ADANA

2- OSMANİYE

3- KİLİS

4- HATAY

5- K.MARAŞ

6- MERSİN

7- KARAMAN

6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: KOCAELİ 1- ÇANAKKALE

2- YALOVA

3- BURSA

4- KIRKLARELİ 5- TEKİRDAĞ 6- EDİRNE

7- BALIKESİR 8- KÜTAHYA 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK

9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: BİTLİS 1- HAKKARİ

2- ŞIRNAK

3- SİİRT

4- VAN

5- IĞDIR 6- BİTLİS 7- MUŞ

8- BİNGÖL

EK-1/2

      TÜRKİYE EZANI GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: VAN

TÜRKİYE EZANI GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 22 AĞUSTOS 2021

 8

 

    1. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ŞANLIURFA 1- DİYARBAKIR

2- ADIYAMAN

3- MARDİN

4- BATMAN

5- ŞANLIURFA

6- GAZİANTEP

7- MALATYA

8- ELAZIĞ

4. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ERZİNCAN 1- AĞRI

2- ERZİNCAN

3- KARS

4- BAYBURT

5- ERZURUM

6- ARTVİN

7- TUNCELİ

8- ARDAHAN

9- GÜMÜŞHANE

7. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: MANİSA 1- AYDIN

2- ANTALYA

3- UŞAK

4- MANİSA

5- ISPARTA

6- İZMİR

7- BURDUR

8- MUĞLA

9- DENİZLİ 10-AFYONKARAHİSAR

10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL

2. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ORDU

1- SAMSUN

2- GİRESUN

3- ORDU

4- SİNOP

5- AMASYA 6- ÇORUM 7- TOKAT

8- TRABZON 9- RİZE

5. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: YOZGAT 1- SİVAS

2- NEVŞEHİR

3- KIRŞEHİR 4- YOZGAT 5- NİĞDE

6- KAYSERİ 7- AKSARAY 8- KONYA

8. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: KASTAMONU 1- KIRIKKALE

2- ÇANKIRI

3- KARABÜK

4- BOLU

5- KASTAMONU

6- ANKARA

7- ESKİŞEHİR

8- ZONGULDAK

9- DÜZCE

10-BARTIN

3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ADANA 1- ADANA

2- OSMANİYE

3- KİLİS

4- HATAY

5- K.MARAŞ 6- MERSİN

7- KARAMAN

6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: YALOVA 1- ÇANAKKALE

2- YALOVA

3- BURSA

4- KIRKLARELİ 5- TEKİRDAĞ 6- EDİRNE

7- BALIKESİR 8- KÜTAHYA 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK

9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: HAKKARİ 1- HAKKARİ

2- ŞIRNAK

3- SİİRT

4- VAN

5- IĞDIR 6- BİTLİS 7- MUŞ

8- BİNGÖL

EK-1/3

 ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

(Bölge Yarışma Tarihi 01 Ağustos 2021)

      TÜRKİYE ETKİLİ HUTBE SUNUMU FİNAL MERKEZİ: AYDIN

TÜRKİYE ETKİLİ HUTBE SUNUMU FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 29 AĞUSTOS 2021

  9

 

EK-1/4

        D UY U R U

2021 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK

EZANI GÜZEL OKUMA VE ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

1) EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

 Müracaat tarihleri:

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: Türkiye finalinin yapılacağı tarih :

15 Mart - 18 Nisan 2021 21 Mayıs 2021

25 Haziran 2021

31 Temmuz 2021

22 Ağustos 2021 2) ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihleri:

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: Türkiye finalinin yapılacağı tarih :

15 Mart - 18 Nisan 2021 21 Mayıs 2021

25 Haziran 2021

01 Ağustos 2021

29 Ağustos 2021

3) ÖDÜLLER

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye İkinciye Üçüncüye

10.000,00 TL 7.500,00 TL 5.000,00 TL

Ayrıca, her iki yarışmanın Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 1.000,00 TL ödül verilecektir.

Müracaatlar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresi kullanılarak yapılabilecektir.

ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR

    10

 

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASINDA OKUNABİLECEK STANDART HUTBE DUALARI

Birinci hutbede aşağıdaki dualardan birisi okunarak yarışmaya başlanır: َ )1

اَْلَحْمُد ِللهَرِبالعالَِمين.َوالَصَلاُةَوالَسَلاُمَعلَىَرُسولَِناُمَحَمٍدَوَعلَىآلِِهَواَْصَحاِبِهاَْجَمِعيَن*نَْشَهُداَْن َلااِلَهاِلااُللهَوْحَدُهلاَ َش ِر ي َك ل َ ُه َو ن َ ْش َه ُد ا َ َن َس ِي َد ن َ ا ُم َح َم ًد ا َع ْب ُد ُه َو َر ُس و ل ُ ُه * ا َ َم ا َب ْع ُد َف َي ا ِع َب ا َد ا ِلله , ا ِ ت َ ُق و ا ا َلله َو ا َ ِط ي ُع و ُه * ا ِ َن ا َلله َم َع ا ل َ ِذ ي َن ا ت َ َق ْو ا َو ا ل َ ِذ ي َن ُه ْم

ُمْحِسُنوَن*َقاَلا ُللهَتَعالَىِفىِكَتاِبِهاْلَكِريِم

َ )2 اَْلَحْمُد ِللهنَْحَمُدُهَونَْسَتِعيُنُهَونَْسََتْغِفُرُهَونَُعوُذِباِللهِمْنُشُروِراَْنُفِسَناَوِمْنَسِيَئاِتاَْعَمالَِنا*َمْنيَْهِداَُللهَفَلاُمِضللَُهَوَمْنيُْضِلْل

َف َلا َه ا ِد َى ل َ ُه * ن َ ْش َه ُد ا َ ْن َلا ا ِ ل َه ا ِ لا ا ُلله َو ْح َد ُه َلا َش ِر ي َك ل َ ُه َو ن َ ْش َه ُد ا َ َن َس ِي َد ن َ ا ُم َح َم َ ًد ا َع ْب ُد ُه َو َ َر ُس و ل ُ ُه * ا َ ل ل ُه َم َ َص ِل َو َس ِل ْم َع ل َ ى َس ِي ِد ن َ ا ُم َح َم ٍد َ َو َع ل َ ى آ ل ِ ِه َو ا َ ْص ْ َح َ ا ِب ِه ا َ ْج َم ِع ي َن * ا َ َم ا َب ْع ُد َف َي ا ِع َب ا َد ا ِلله ! ا ِ ت َ ُق و ا ا َلله َو ا َ ِط ي ُع و ُه * ا ِ ن ا َلله َم َع ا ل ِذ ي َن ا ت َ َق ْو ا َو ا ل ِذ ي َن ُه ْم ُم ْح ِس ُن و َن * َق ا َل ا ُلله َ ت َ ع ا ل ى ِ ف ى ِ ك َ ت ا ِ ب ِ ه ا ل ك ِ ر ي ِ م

Yukarıdaki hutbe dualarından biri okunduktan sonra;

اَُعوُذِبا ِللهِمـَنالَشْيَطاِنالَرِجيــِم*ِبْســــِما ِللهالَرْحَمـِنالَرِحيـم Denerek hutbe konusuyla ilgili bir ayet okunur. Sonra, َ َ َ َ َ َ

Denerek hutbe konusuyla ilgili bir hadis okunur.

Birinci hutbenin bitiminde aşağıdaki dualardan birisi okunur;

َو ق ا ل ا ل ن ِب ُى َص ل ى ا ُلله َع ل ْي ِه َو َس ل َم :

َ َ َ)1

ا َ َلا ا ِ ن ا َ ْح َس َن ا ْل َك َلا ِم َو ا َ ْب ل َ َغ ا ل ِن َظ ا ِم َك َلا ُم ا ِلله ا ْل َم ِل ِك ا ْل َع ِز ي ِز ا ْل َع لا ِم * َك َم ا َق ا َل ا ُلله َت َب ا َر َك َو َت َع ا ل َ ى ِف ى ا ْل َك َلا ِم * َو ا ِ َذ ا ُق ِر أ ا ْل ُق ْر آ ُن

)2

َف ا ْس َت ِم ُع و ا ل َ ُه َو ا َ ْن ِص ُت و ا ل َ َع ل َ ُك ْم ُت ْر َح ُم و َن . اَُعوُذِبا ِللهِمـَنالَشْيَطاِنالَرِجيــِمِبْســــِما ِللهالَرْحَمـِنالَرِحيـِم ا ِ َن ا ل ِد ي َن ِع ْن َد ا ِلله ْا ِلا ْس َلا ِم *

َو َق ا َل َع ل َ ْي ِه ا ل َ َص لا ُة َو ا ل َس لا م الَتائُِبِمَنالذْنِبَكَمْن َلاَذْنَبلَُه.اَْسَتْغِفُرا َللهاْلَعِظيَمَواَُتوُبإلَْيِه.َوأساَُلا َللهلِيَولَُكُمالَتْوِفيَق

Not: Yarışmaya basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe bölümü dâhil değildir.

11

EK-1/5