T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Görele Müftülüğü

12.03.2020

BU AY Kİ KİTABIMIZ : Toplum Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler

TOPLUMUN TEMELİNİ SARSAN BELLİ BAŞLI PROBLEMLER

( Lütfi Doğan)

             Bu ayki kitabımız Lütfi Doğan Hocamızın ‘Toplumun Temelini Sarsan Problemler’ isimli kitabı.

               Kitaptan alntılar:

              İslamî gerçekler, öyle hakikatlerdir ki hayatı ciddiye alan, huzur ve saadet isteyen hiçbir fert ve toplum, bu esaslardan müstağni kalamaz. Zira bu gerçeklere karşı ilgisizlik, fert ve toplum huzurunun yok olması sonucunu verir. Böyle olunca da insanlar telafi imkanı olmayan zararlarla karşılaşırlar.

              Halbuki hayat, biz insanlar için  takdirlerin üstünde büyük bir nimettir, içinde yaşadığımız bu alem ise, istifademize sunulmuş, sınırsız nimetler ihtiva eden ilahi bir ziyafet sofrasıdır. Yeter ki insanoğlu ilahi hazineden meşruiyet sınırları, hak ve fazilet ölçüleri içinde helaliden yararlanmasını bilsin. Ancak böyle olursa, insanlar, yaratılışlarındaki hikmete uygun yaşayıp huzur bulur, kendilerine sonsuz saadet günlerini hazırlamış olurlar. (s.11)

          Başkalarının felaketinde kendi saadetini arayanlar, bu durumlarıyla farkına varmadan kendi felaketlerini hazırlamış olurlar.

         Lakin bilgi, dimağları aydınlattığı gibi, ruhlara gönüllere nüfuz edip iman ile birleşmedikçe, iyiliğe de kötülüğe de müsait bulunuyor. Çünkü ihtiras ve menfaat fikrini telkin eden her safsata, vicdanları şaşırtıyor, akılları, zihinleri doğru düşünemez hale getiriyor. (s.22)

       Batılın revaç bulması, hak ehlinin gafleti süresincedir. Hak ehli uyanık olunca, batıl revaç bulamaz. (s.44)

         İslam’da aile nizamının bina edildiği üç ana esas şunlardır:

 • Sevgi ve merhamet (Eşler arasında karşılıklı olarak sevgi ve merhametin bulunması)
 • Adalet (Eşlerin birbirlerine karşı adil ve hakkaniyetli olmaları)
 • Aile içinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma (ve bunun isabetli en güzel bir biçimde hayat sürecinde gerçekleştirilmesi) (s.56)

        Seyyid Sabık, bir telifinde, İngiltere’de 1961 yılında emekli olması münasebetiyle kız talebelere bir hitabede bulunan hanım bir profesörün şu sözlerini nakleder:

          “Şimdi yaşım 69’u buldu. Bu ömür içerisinde üstün derecelere ulaştım. Ömrümün hemen her yılında başarı elde ettim. Toplumda büyük işler gerçekleştirdim. Günümün her dakikası bana kazanç sağlıyordu. Büyük şöhret ve servet sahibi oldum. Fırsat düştü, bütün dünyayı gezdim. Bütün başarılarıma rağmen şimdi, ben mesut değilim. Çünkü ben eğitim ve öğretimle uğraşırken, şeref ve şöhret için koşarken, bir kadın için bunların hepsinden daha önemli olan bir hususu unuttum; evlenip, istikrar bulup, temiz evlatlar yetiştirmeyi unuttum. Ben bunu ancak şu dakikada, emeklilik talebinde bulunduğum sırada hatırladım. Hatırladım ki, hayatımda önemli bir vazifeyi yapmamışım.” (s.90)

             İlim ve ilmi hakikatler, beşeriyetin müşterek hazineleridir. Bunlar fert ve toplum hayatı için, güneşin ışığı ve harareti gibidir. Her insan, her toplum, gösterdiği istidada gösterdiği çabaya göre bunlardan yararlanırlar. Kültürler böyle değildir. Herhangi bir toplumun kültürünü incelemek, araştırmak, onun diğer toplumların kültürleri ile benzer yönleri tesbit etmek yerindedir, ilmi araştırmadır. İlmi esaslara uygun olarak bu araştırmalar ne kadar derinleştirilir, genişletilirse yararı da o kadar fazla olur. Bu durum başkadır. (s.128)

            Bilginler, eğitimciler başarıyı önleyen engellere şöylece işaret etmişlerdir:

 1. İnsanların, özellikle gençlerin, kemale erişmelerini zorlaştıran engeller pek çoktur. Cehalet, tembellik ve hevaî isteklere uyma meyli bunların başta gelenlerindendir. İnsan bu düşmanlarını tanıdığı ve yenebildiği ölçüde başarılı olur, saadete erebilir.
 2. Başarıyı zorlaştıran en çetin engellerden biri de kötü arkadaş ve kötü örneklerdir.
 3. Gençlerin başarılarını zorlaştıran engellerden biri de faydasız kitap, muzır neşriyattır.
 4. Başarıyı zorlaştıran bir diğer engel de insanlardaki tabii duyguların istismarı, zararlı yönlere götürülmek istenmesidir. (s.131-134)

 

Görevlilerimiz kitabı okurken aşağıdaki soruları cevaplandırdılar:

 1. İslam’da aile nizamının bina edildiği üç ana esas nelerdir? Birer paragrafla açıklayınız?
 2. Çocukların iyi insanlar olarak yetiştirilmesinde hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir?
 3. Gençlerinizi hayırlısı erginlerinize benzeyendir…” Hadisini kitabımız nasıl açıklar?
 4. Tahir b. Hüseyin oğlu Abdullah’a adalet konusunda hangi nasihatlerde bulunur?
 5. İmam Ebu Hamid Gazali emri bil-ma’ruf nehyi anil-münker konusunda ne söyler?
 6. Dini bakından Evlenmenin hükümleri nelerdir?
 7. Ahnef b. Kays’ın çocuklar hakkındaki değerlendirmesi nasıldır?
 8. Sehl b. Abdullah et-Tusteri’nin imanın hakikati konusunda hangi açıklamada bulunur?
 9. İsveç’te bir araştırmada bulunan bir doktorun psikiyatri hastaları konusunda neler söyler?
 10. Fatır Suresi 28. ayeti kitabımız nasıl izah eder?
 11. Dr. M. S. Ramazan Buti’nin kültürün önemi konusunu açıklamasını kısaca özetleyiniz?
 12. Niçin okuyor tahsil yapıyoruz?
 13. Almanya’da doktorasını yapmak için giden Profesörün yazarımıza hangi olayı nakletmiştir?
 14. Bilginler, eğitimciler başarıyı önleyen engeller konusunda neleri zikrederler?
 15. İslam’da kadının hukuku, yeri ve değeri konusunda Kur’an’daki hangi 10 surede zikredilir?
 16. Başarı için gerekli şartlar nelerdir?
 17. İmam Ebu Hamid Gazzali’nin kesin bilgi konusunda hangi açıklamada bulunur?
 18. Ömer b. Abdülaziz’e Muhammed b. Kab el-Kurazi ‘adaleti’ nasıl izah eder?
 19. Nahl Suresi 90. ayeti geçen üç kötülüğü kitabımız nasıl izah eder?
 20. Çalışma konusunda insanlar kaç gruba ayrılır?
 21. Dr. Alex Carrel, ‘İnsan Denen Bu Meçhul’de psikiyatri hastalarının artması konusuna ne der?
 22. Maide Suresi 91. ayette geçen içki ve kumar konusunda hangi hikmetler ifade edilir?
 23. Arnold Toynbee ‘Medeniyet Yargılanıyor’ da Avrupa’yı bekleyen tehlikeyi nasıl izah eder?
 24. Seyyid Sabık, kadının gerçek görevi konusunda hangi açıklamada bulunur?
 25. Kanunsuz, suç ve suçsuz ceza olmamasının iki türlü faydası nedir?
 26. Toplum hayatının dayandığı Temel esaslar nelerdir?
 27. Hz. Ali(r.a) meşveret konusunda Peygamber Efendimizle hangi konuşmada bulunmuştur?
 28. Gençlerinizi hayırlısı erginlerinize benzeyendir…” Hadisini kitabımız nasıl açıklar?